WELCOME TO

THANH HUONG HOTEL

 

Địa chỉ : 02 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện Thoại: 0633.827.699 – 0168925540 -01213222234
Email: thulyttkn@gmail.com - thu_lyttkn@yahoo.com

**********